احمدرضا عزیزسلطانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۲مهندسی هسته ای -طراحی راکتورعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضوهیات علمیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری۷

سوابق اجرایی

مدیر اداره ازمایشگاهها

-رییس آزمایشگاههای برق والکترونیک

-مدیراداره آزمایشگاهها

-مدیرآزمایشگاه مرجع استاندارد دانشگاه آزاداراک

-رییس برق کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

-عضوارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

-مدیربرتر پژوهش دانشگاه آزاداسلامی اراک

-دارای 2 گواهی ثبت اختراع

-مولف کتاب اصول مدارهای دیجیتال

-مولف کتاب فیزیک قطعات نیمه هادی

فیزیک الکترونیک

اصول الکترونیک

-فیزیک مدرن

-مدارهای مجتمع خطی

-مدارهای دیجیتال

-مدارهای الکتریکی

-دروس تخصصی رشته هسته ای

-تدریس در دانشگاههای ازاد-علمی کاربردی -دانشگاه دولتی اراک

-مدرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

-مدیراداره آزمایشگاههای اراک

دروس تخصصی رشته های هسته ای و برق الکترونیک