افشین اسمعیلی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۸بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه گیاه پزشکیرئیس پژوهشکده امنیت غذاییرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی.
 • مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک .
 • مشاور تخصصی شبکه زیست محیطی استان مرکزی.
 • مشاور انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران.
 • مدیر تحقیقات و معاونت مدیر عامل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران.
 • نماینده بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کمیته تاسیس انجمن بذر کشورهای ECO .
 • نماینده بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس امنیت غذایی وزرای کشاورزی کشورهایD-۸ .
 • عضو کارگروه پژوهش کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 • ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران.
 • معاونت آموزشی پژوهشی تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران.
 • موسس و رئیس پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • رئیس دبیرخانه کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • دانش آموخته رتبه اول کارشناسی مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی , دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۷۳.
 •  دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی , دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۷۶.
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال ۱۳۸۵.

مقطع کارشناسی :

 • بیماری شناسی گیاهی
 • ویروسها و پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
 • بیماریهای مهم درختان میوه
 • بیماریهای مهم گیاهان جالیز، سبزی و صیفی
 • نماتد شناسی گیاهی  

 مقطع کارشناسی ارشد:

 • ویروس شناسی گیاهی
 • نماتدهای بیماریزای گیاهان
 • بیماریهای ویروسی گیاهان
 • سمینار
 • روش تحقیق
 • عضو کمیته فنی کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران.
 • مشاور امنیت غذایی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران.
 • عضو کارگروه تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی سازمان غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • عضو کمیته برنامه ریزی و هماهنگی واحدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • عضو شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی.
 • ویروس شناسی گیاهی ملکولی
 • بیماریهای ویروسی
 • مقاومت گیاهان به ویروسها
 • واکنش متقابل ویروس و گیاه

سوابق پژوهشی

 • اولین کارگاه کمیته کاری تاسیس بانک بذر D-8.
 • آنالیز فرآورده های کشاورزی برای بررسی حضور GMO .
 • تکنولوژی شناسایی و مدیریت ویروسها در تولید بذر سیب زمینی.
 •  امنیت غذایی و گیاهان تراریخته.
 • همایش ملی گیاهان دانه های روغنی ، مهرماه 1388.
 • کنفرانس بین المللی تجارت بذر ، پاییز 1389.
 • سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی ، زمستان 1389.
 • سمینار کالاهای وابسته کشور مالزی ، توسعه فرصتهای صنعتی و تجاری مالزی - ایران در زمینه روغن پالم، 1 بهمن 1397.
 • مجله آفتابگردان، ماهنامه آموزشی - پژوهشی ، صنعت روغنهای خوراکی.
 • مجله روند اقتصادی ، ماهنامه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.
 • عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران.
 • عضو انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو اتحادیه بین المللی آزمون  بذر  .(ISTA)
 • عضو انجمن بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (ICGEB )  - ایتالیا.