علی فاتحی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۲۰۲۰(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)