علی فرقانیها

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۴شیمی آلیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکسرپرست دانشگاه آزاد آشتیانرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاون دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان