علیرضا حبیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی عمرانآزاد اسلامی واحد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۹عمران-سازهصنعتی اصفهان