علی حسنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی شیمی-صنایع پلیمردانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی شیمی-صنایع پلیمردانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی شیمی-طراحی و توسعه فرایند (نانوتکنولوژی)دانشگاه علوم مالزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی شیمیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

معاون دانشکده فنی مهندسی - ۱۳۹۹-۱۳۹۷

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۹۶ تا کنون

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۹۵-۱۳۹۲

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۸۶-۱۳۸۴

مدیر آموزش مجتمع فنی مهندسی (قائم مقام فراهانی) - ۱۳۸۴-۱۳۸۲

مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر

نانوتکنولوژی