عباسعلی حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فقه و مبانی حقوق اسلامیآزاد اسلامی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فقه و مبانی حقوق اسلامیآزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصی۱۳۸۳فقه و مبانی حقوق اسلامیآزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیعضو هیات علمی-بازنشستهرسمی قطعیتمام وقت۲۳