اشکان حری

سوابق اجرایی

پژوهشگر برتر استان مرکزی سال 1393

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک سال 1396

- نانو الکترونیک

- زیست حسگرها

- الکترونیک کوانتومی

- نانو الکترونیک

- انتقال کوانتومی

- شبیه سازی ادوات نیمه هادی 

- شبیه سازی زیست حسگرها

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی نرم افزار کوانتوم اسپرسو

Senior Memeber IEEE