برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نانو الکترونیک
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
منابع

[1]-Quantum Transport- Atom to Transistor, Supriyo Datta, Cambridge University. 

فایل پیوست اول Datta S. Quantum Transport (CUP, 2005)(ISBN 0521637147)(419s)_PSa_.pdf
عنوان مکانیک کوانتومی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مبدل های داده مجتمع(A/D.D/A)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
منابع

[1]-Advanced Data Converters, GABRIELE MANGANARO, Cambridge University

فایل پیوست اول Gabriele Manganaro - Advanced Data Converters-Cambridge University Press (2012).pdf
عنوان زیست حسگرها
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان فیلتروسنتزمدار
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

طراحی فیلتر و سنتز مدار- خدادادی 

عنوان مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

[1]CMOS Digital Integrated Circuits,Kang

فایل پیوست اول kang.pdf