علی کسروی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۱مهندسی تکنولوژی نساجیدانشگاه آزاد-واحد اراک
کارشناسی ارشد۷۷مهندسی تکنولوژی نساجیدانشگاه آزاد-واحد جنوب تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراکمربیقطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

تدریس دروس ریاضی