امیربهمن خلیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی صنایعآزاد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی صنایعآزاد اراک