علی لعل بار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریحسابداریقم
کارشناسی ارشد۱۳۸۱حسابداریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

1-کارشناس رسمی دادگستری

2-حسابرس هیات امنای دانشگاه آزاد استان مرکزی

3-معاون اداری و مالی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی

مدیر گروه رشته امور بانکی واحد اراک

مدیر گروه رشته حسابداری واحد اراک

مدیر گروه ارشد مدیریت مالی

حسابداری دولتی

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

سرمایه گذاری

 

اصول حسابداری

مدیریت مالی

 حسابرسی

حسابداری میانه

حسابداری پیشرفته

ساعات حضور

یکشنبه

دوشنبه

پنجشنبه