علیرضا نظری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷گیاه پزشکیبوعلی سینا- همدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹حشره شناسی کشاورزیگیلان
دکتری۱۳۹۱حشره شناسی کشاورزیعلوم و تحقیقات- تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کشاورزی- دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

- عضو هیئت مدیره انجمن کنترل بیولوژیک آفات ایران

- عضو کمیته تخصصی ارتقای توانمندیهای حرفه ای و اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی

-مدیر گروه گیاه پزشکی، حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی (1395-1396)

- پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در سال پژوهشی 1383-84

- فناور برگزیده استان همدان در سال 1392

- کنه شناسی

- حشره شناسی

- مورفولوژی حشرات

- آفات مهم گیاهان زراعی

- آفات انباری

- اصول کنترل آفات

- کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در گیاه پزشکی

 

- کنه شناسی

- کنترل بیولوژیک آفات زراعی، باغی و گلخانه ای

سوابق پژوهشی

- عضو انجمن حشره شناسان ایران

- عضو انجمن کنه شناسان ایران