ابوالفضل سعیدی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵آمارفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آمار ریاضیفردوسی مشهد
دکتری۱۳۸۷آمارعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

1- مدیر کروه آمار 6 سال.

2- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه  3 سال.

3- مدیر گروه ریاضی و آمار 3 سال.

4- مدیر گروه ریاضی ، آمار، فیزیک و علوم کامپیوتر 2 سال.

5- عضو شورای فرهنگی دانشکده 1 سال.

6- پژوهشگر برتر داتشکده علوم  پایه 2 سال

1-  تدریس نرم افزارهای آماری  

SPSS-  MINITAB- SAS -AMOS  - SPLUS  - STATA   

و برخی نرم افزارهای دیگر

2- تدریس دروس مرتبط با آمار

1- کلیه دروس مرتبط با رشته آمار .

2- کلیه دروس آماری در سایر رشته ها تحصیلی.