احمد سرلک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲اقتصاد نظریبوعلی سینا
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برنامه ریزی و توسعه اقتصادیعلامه طباطبایی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳اقتصاد سنجیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریترئیس دانشکده و مدیر گروه اقتصادرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مدیر گروه اقتصاد در تمامی مقاطع

مدیر گروه اقتصاد در تمامی مقاطع

اقتصاد سنجی

اقتصاد کلان

اقتصاد پول

اقتصاد بهداشت

اقتصاد سنجی -آمار

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

پول وبانک

توسعه اقتصادی