احمد سرلک

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲اقتصاد نظریبوعلی سینا
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برنامه ریزی و توسعه اقتصادیعلامه طباطبایی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳اقتصاد سنجیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریترئیس دانشکده و مدیر گروه اقتصادقطعی رسمیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

اقتصاد سنجی -آمار

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

پول وبانک

توسعه اقتصادی