علی سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹حسابداریآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴حسابداریآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

ردیف

محل خدمت

سمت

تاریخ

1

دانشگاه آزاداسلامی تفرش

مدیر گروه حسابداری

1383 تا 1388

2

دانشگاه آزاداسلامی اراک

مدیر گروه حسابداری

1388 تا 1390

3

دانشگاه آزاداسلامی آشتیان

معاون اداری و مالی

1390 تا 1394

 

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالی

حسابرسی 

 

اصول حسابداری 1 ، 2 و 3

حسابداری مالیاتی 1 و 2

حسابداری میانه 1 و 2

حسابداری پیشرفته 1 و 2

مباحث جاری در حسابداری

حسابرسی 1 و 2

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

روزهای یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه