عباس احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم مراتعتهران

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۲۱(تنظیم نشده)مدیر گروه آموزشیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۸