امیرحسین سالمی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۰۰۹۱(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)