امیرحسین سالمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق- قدرتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۳مهندسی برق -قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برقعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹