علی منصوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰ریاضی محضشهید با هنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ریاضی - آنالیز تابعیپلی تکنیک تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۷ریاضی - آنالیز غیر خطی و مشتقات کسریواحد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

-    مدیر  گروه ریاضی13/7/76 تا 20/5/81
-    رئیس  دانشکده  علوم پایه  از 20/5/81  تا 24/7/84
-    معاون دانشجویی  واحد  از 24/7/84 تا آبان 92.
رئیس  دانشکده  علوم پایه  از آبان 92 تا 96.07.01