امیرحسین بقایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶خاکشناسیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲خاکشناسی-آلودگی آب و خاکصنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۹خاکشناسی-آلودگی آب و خاکصنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸