امیرحسین بقایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)خاکشناسی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۸۹(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۸