علیرضا نظام آبادی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مکانیک گرایش طراحی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس واحد اراکقطعی رسمیتمام وقت۱۹