علیرضا رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰ادبیات نمایشیاراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ادبیات نمایشیهنر و معماری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه هنرهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷