بهروز بهرامسری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم اقتصادیدانشگاه هند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دبیرخانه هیات امناء استان مرکزیقطعی رسمیتمام وقت۲۱