بهزاد هاشمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۵زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی اراکمدیر گروه زبان فرانسهرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه ازاد اسلامی اراک  از سال 1385 ، مسوول گروه فرانسه موسسه آموزش عالی قطب راوندی

مدیر گروه زبان فرانسه و عضو شورای پژوهشی دانشکده

گرامر ، مکالمه ، ترجمه ، ادبیات ، خواندن متون ، زبان شناسی

مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه آزاد اراک از 1385 ،  عضو شورای پژوهشی دانشکده ، مدیر گروه فرانسه موسسه زبانهای خارجی قطب راوندی ، شرکت در همایش های ملی و بین المللی دانشگاه کردستان ، دانشگاه الزهرا و دانشگاه تبریز و داور مقالات همایش و داور نشریه علمی پژوهشی فرانسوی  " پژوهش زبان و ادبیات  " دانشگاه تبریز

گرامر؛ تاریخ ادبیات ، ترجمه ، مکالمه ، خواندن متون ، آموزش زبان

سوابق پژوهشی

ارایه مقاله  به زبان فرانسه در همایش  بین المللی محیط زیست دانشگاه الزهرا 1396، ارایه مقاله  به زبان فرانسه در همایش بین المللی دانمشگاه تبریز 1397 و ارایه مقاله به زبان فرانسه و داور همایش ملی سمینار ترجمه و ادبیات در دانشگاه سنندج 1395

عضو هیات تحریه نشریه فرانسوی زبان پیام اسلام ، نشریه تخصصی زبان فرانسوی Le pont و همچنین سر دبیر دبیر نشریه فرانسوی زبان Joint