بهروز حیدری

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۰۰۹۲(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)