بهروز حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشدمهندسی برق مخابرات
دكتری حرفه ایمدیریت استراتژیک
دکترای تخصصیمهندسی برق مخابرات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیریت گروه مهندسی برق 

سرپرست حوزه معاونت پژوهشی

هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی

مخابرات

سیگنالها و سیستمها

پردازش سیگنال

مخابرات نوری

اقتصاد مهندسی

سیستمهای اتتقال

برنامه ریزی استراتژیک

مخابرات

پردازش سیگنال

سیستمهای انتقال

اقتصاد مهندسی

ریاضیات مهندسی

مدیریت کسب و کار

مدیریت استراتژیک