بهمن شمس اسفندآباد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)علوم محیط زیست

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۳۵(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۶