بهمن شمس اسفندآباد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰محیط زیستتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲محیط زیستدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۹علوم محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰