بهناز شیخ الاسلام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳علوم تشریحیدانشگاه تربیت مدرس

ساعات حضور

تمام وقت 

یک شنبه تا چهار شنبه ۸ صبح تا ۱۴:۳۰

پنج شنبه ۸ تا ۱۱