داریوش مختاری کجوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریحسابداریبروجرد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴حسابداریاراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر مالی سما اراک

مدیر گروه حسابداری سما اراک

مدیر گروه حسابداری دانشگاه ازاد اراک

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

مدیریت مالی

حسابداری و حسابرسی

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه