داوود تقوایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷روانشناسی بالینیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روانشناسی عمومیاهواز
دکترای تخصصی۱۳۹۰روانشناسی تربیتیرودهن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکمدیر گروهرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه روانشناسی

رئیس دانشکده علوم انسانی

مدیر کل امور دانشجویی

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد اراک

عضو هیات جذب استان مرکزی

 

 

 

روانشناسی شخصیت

روانشناسی تربیتی

آمار و روش تحقیق در علوم رفتاری

روانشناسی یادگیری

روانشناسی رشد

عضو شورای پژ‍وهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عضو شورای پ‍ژوهشی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

 

روانشناسی

سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر استان مرکزی

 

کارگاه فرزند پروری

کارگاه روانشناسی رشد تحولی

کارگاه اخلاق حرفه ای

عضو انجمن روانشناسی ایران