داریوش اکبریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضی محضشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشدریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکترای تخصصیریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵