احسان خراطی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۸۵۱۰۸(تنظیم نشده)پیمانینیمه وقت(تنظیم نشده)