الهام مزینان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۴کامپیوتر-نرم افزاردانشگاه آزاد اراک