عصمت محمدی نسب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۷شیمی/ شیمی - فیزیکواحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - دانشکده علوم پایه - گروه شیمی - فیزیکعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱