عزت اله صداقت فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)بیماری شناسی گیاهیتهران

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۰۸(تنظیم نشده)عضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)۱۱