فاطمه علیان فینی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
(تنظیم نشده)قطعی رسمیتمام وقت(تنظیم نشده)