فرهاد امام جمعه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۱جامعه شناسی،گرایش فرهنگ و توسعهعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مامور به پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی ، سازمان مرکزیمدیرگروه نظریه های فرهنگیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

1) یک سال رئیس مرکز مشاوره،
2) 5/4 سال معاونت دانشجویی،(درواحداراک)
3) 2 سال مدیر گروه آموزشی مقطع ارشد (مردم شناسی)،
4) یک سال ریئس واحد دانشگاهی،(بروجرد)
5)بیش ازسه سال مدیردفترمطالعات فرهنگی دانشگاه(اراک)،
6)سه سال دبیر دفتر هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی.
7)مسئول کمیته علمی سه همایش دانشگاهی استانی درحوزه آسیب های اجتماعی،توسعه فرهنگی،راهبردهاوهشدارها،اخلاق مدنی وپاسخ گویی مدیران،موانع اجتماعی فرهنگی توسعه شهری اراک باتقاضای دفتراجتماعی استانداری مرکزی،معاونت های فرهنگی وپژوهشی،
8)کارشناس و داور پژوهش های مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت (سازمان مرکزی دانشگاه )، و سازمان برنامه و بودجه، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی،
9)مشاور و کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی معاونت فرهنگی سازمان مرکزی،باانتصاب مدیرگروه پژوهشی1391.و استمرار همکاری تا اکنون در گروه نظریه های فرهنگی .


1.تدریس بیش ازده سال درمقطع کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی و مردم شناسی
2. تجربه آموزش و تدریس در دانشگاه از 70- 1369 تا اکنون در دانشگاه های دولتی و آزاد وعلمی-کاربردی تهران.

در دروس جامعه شناسی + روش تحقیق + ونظریه ها و بینش ها

1.کتاب:موانع جامعه شناسی توسعه صنعتی در ایران .انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک1386،دارای لوح تقدیرکتاب سال منطقه5دانشگاه.
2. مقاله ی منتشر شده تحت عنوان: "هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران" (منتشرشده در مجله مطالعات راهبردی1385)،
3. کتاب:مقدمه ای بر آموزه های فرهنگ شناسی (منتشر شده جهت آموزش ضمن خدمت کارشناسان فرهنگی دانشگاه آزاد)،
4. کتاب:مقدمه ای بر فرهنگ شناسی در قرآن با تاکید بر مطالعه موردی سوره بقره ( انتشار1390)،
5. کتاب: جامعه شناسی فرهنگی .تهران:انتشارات بهمن برنا1387وتجدیدچاپ1388
چاپ سوم1390وچاپ چهارم1392؛ وچاپ پنجم1396

6. کتاب : مقدمه ای برفرهنگ شناسی ازدیدگاه جامعه شناسی . تهران:مرکزهم اندیشی استا دان ونخبگان دانشگاهی1387.
7. کتاب:دیدگاه جامعه شناسی درباره نظارت اجتماعی امربه معروف ونهی ازمنکر. اراک:ستاداحیاءاستان مرکزی1387.
8.کتاب: روش شناسی راهبردی به مطالعات فرهنگی،دردست اقدام انتشار،

9.کتاب:جامعه شناسی نظم اجتماعی وکیفیت زندگی درکلان شهرهای امروز،باتاکیدبرکلان شهرصنعتی اراک،1394.
10.پژوهش:سنجش گرایش دینی دانشجویان به فریضه نمازدرفرهنگ رسمی دانشگاه آزاداسلامی اراک(1389)،
11.پژوهش(استانی)مطالعه جامعه شناختی آسیب ها و تهدیدهای موثربر مدیران فرهنگی  دراستان مرکزی،1391

12.تحقیق:همبستگی اجتماعی و فرهنگی درایران با تاکید بر عملکرد سازمان های اجرایی،1388(منتشرشده درمرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی)،
13.پژوهش:مطالعه ای درتوسعه نیافتگی فرهنگی-اجتماعی کشورهای پیشرفته دنیا درپنج قاره دنیا(1388منتشرنشده،موجوددرمرکزپژوهشهای شورای اسلامی)،
14.مقاله: فرهنگ پذیری نسل جوان در تعامل با فرهنگ جهانی شدن. پذیرفته و ارایه شده درواحدعلوم وتحقیقات تهران1387.
15.مقاله(1391)مطالعه ی جامعه شناختی نقش رسانه های دیداری و مجازی برهویت فرهنگی وسبک زندگی دانشجویان ،

و همچنین آثار دیگری من جمله :

-عوامل اجتماعی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی دبیران متوسطه شهر خرم آباد
نویسندگان: دکتر ابوالفضل ذوالفقاری ، دکتر فرهاد امام جمعه ، حجت سپهوند ، خدانظر دریکوند ،
مقاله نشریه: علوم اجتماعی » بهار 1392  شماره60
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، نظم اجتماعی
-مطالعه جامعه شناختی سنت گرایی فرهنگی در آثار جلال آل احمد
نویسندگان: دکتر فرهاد امام جمعه ، زینب خیرالهی ،
مقاله نشریه: زیبایی شناسی ادبی » بهار 1391  شماره11
کلیدواژه: فرهنگ ، سنت ، سنت گرایی ، جامعه شناسی ادبیات ، تجددگرایی
 
-تحلیل جامعه شناختی همبستگی اجتماعی و فرهنگی در ایران
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: کتاب ماه علوم اجتماعی »   (پیاپی 119)، بهمن 1387  شماره11
 
-تحلیی جامعه شناختی بر توسعه فرهنگی در قرآن
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: کتاب ماه علوم اجتماعی »   (پیاپی 110)، اردیبهشت 1387  شماره2

 
-تضادهای اجتماعی ، روانی و فرهنگی نسل جوان
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: گلستان قرآن » نیمه دوم اردیبهشت 1384  شماره207   
فرهنگ وقف وقشربندی اجتماعی واقفین شهرستان اراک
، استاد راهنما: دکتر فرهاد امام جمعه ،
پایان‌نامه: - 1383 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: وقف،موقوفات ، واقف ، وقف ، فرهنگ ، موقوفات ، قشربندی ، واقفین


 
-آموزه های فرهنگ شناسی در قرآن کریم
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: صحیفه مبین » بهار و تابستان 1383  شماره34
کلیدواژه: فرهنگ ، عین گرایی ، فرهنگ شناسی ، ذهن گرایی ، رابطه ی خود و فرهنگ ، تحقیق در فرهنگ در مقابل تقلیدگرایی ، سنت پرستی ، نیاکان پرستی ، گذشته گرایی ، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی ، با ذکر آیات و شواهد قرآنی

-تحلیل جامعه شناختی از قرآن با تاکید بر رهیافت
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: صحیفه مبین »   (پیاپی 30)، بهار و تابستان 1382  شماره17-18
   
-تحلیل جامعه شناختی از قرآن
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: صحیفه مبین »   (پیاپی 24)، پاییز 1379  شماره7
 
-جنبه های فلکوریک سراهای بازار سنتی اراک
نویسنده: فرهاد امام جمعه پروین بختیاری بستاکی
منبع: فرهنگ مردم ایران زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۵
-بررسی جامعه شناختی صنعت گردشگری در استان کرمانشاه
نویسنده: فرهاد امام جمعه فرشته سلیمانی فروزان سلیمانی
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال پنجم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۲
-تبیین تغییرات و تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد با تاکید بر سال های 1345-1387
نویسنده: فرهاد امام جمعه سمیه کریمی زاده اردکانی
منبع: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (تحقیقات علوم اجتماعی ایران) سال اول تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳
کلید واژه ها
1.    مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده
2.    مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده جامعه شناسی زنان


-تحلیلی جامعه شناختی بر توسعه فرهنگی در قرآن (برداشتی از سوره ی آل عمران)
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: کتاب ماه ۱۳۸۷ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
•    علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
-الگوهای فرهنگی اسلامی شدن دانشگاه ها
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: دانشگاه اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷(
کلید واژه ها: فعالیت دینی و فرهنگی اسلامی شدن دانشگاهها،الگوی جامعه شناختی
•    علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی بررسی چگونگی ایجاد «جامعه علمی» در حوزه علوم با تاکید بر علم بومی
-آموزه‏ های فرهنگ‏ شناسی در قرآن کریم
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: صحیفه مبین ۱۳۸۳ شماره ۳۳ و ۳۴
حوزه های تخصصی:
•    علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مباحث کلی علوم قرآن
-درنگی در هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: راهبرد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
•    علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
-فرا تحلیل مطالعات آسیب شناسی‌گرایش خانواده‌های تهرانی به شبکه‌های ماهواره‌ای تازه تاسیس فارسی زبان (درمنطقه1 ناحیه 3) تهران
نویسنده : پاکروان، امیر؛ آقاپور حصیری، سید مهدی؛ امام جمعه، فرهاد؛
مجله: مدیریت فرهنگی » پاییز و زمستان 1395 - شماره 33 و 34 ‏(13 صفحه - از 71 تا 83(
-مطالعه تطبیقی منش ملی اقوام کرد و لر در ایران معاصر
نویسنده : خسروانی، محبوبه؛ امام جمعه، فرهاد؛ خسروانی، عباس؛
مجله: مطالعات جامعه شناختی ایران » تابستان 1392 - شماره 9 ‏(14 صفحه - از 77 تا 90(
-تبیین جامعه شناختی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان های اجرایی جامعه شهری اراک
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛ اشتری، کیانا؛
مجله: پژوهش اجتماعی » تابستان 1392 - شماره 19 ‏(31 صفحه - از 13 تا 43(
-تضادهای اجتماعی، روانی و فرهنگی نسل جوان با تحلیل جامعه شناختی از قرآن
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛
مجله: گلستان قرآن » آخر اردیبهشت 1384 - شماره 207 ‏(4 صفحه - از 14 تا 17(
-تحلیل جامعه‌شناختی از قرآن با تأکید بر رهیافتعلمی به نظام ارزشی اسلام
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛
مجله: صحیفه مبین » بهار و تابستان 1382 - شماره 29 و 30 ISC ‏(12 صفحه - از 7 تا 18(

 

-عوامل اجتماعی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی دبیران متوسطه شهر خرم آباد
نویسندگان: دکتر ابوالفضل ذوالفقاری ، دکتر فرهاد امام جمعه ، حجت سپهوند ، خدانظر دریکوند ،
مقاله نشریه: علوم اجتماعی » بهار 1392  شماره60
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، نظم اجتماعی
-مطالعه جامعه شناختی سنت گرایی فرهنگی در آثار جلال آل احمد
نویسندگان: دکتر فرهاد امام جمعه ، زینب خیرالهی ،
مقاله نشریه: زیبایی شناسی ادبی » بهار 1391  شماره11
کلیدواژه: فرهنگ ، سنت ، سنت گرایی ، جامعه شناسی ادبیات ، تجددگرایی
 
-تحلیل جامعه شناختی همبستگی اجتماعی و فرهنگی در ایران
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: کتاب ماه علوم اجتماعی »   (پیاپی 119)، بهمن 1387  شماره11
 
-تحلیی جامعه شناختی بر توسعه فرهنگی در قرآن
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: کتاب ماه علوم اجتماعی »   (پیاپی 110)، اردیبهشت 1387  شماره2

 
-تضادهای اجتماعی ، روانی و فرهنگی نسل جوان
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: گلستان قرآن » نیمه دوم اردیبهشت 1384  شماره207   

-فرهنگ وقف وقشربندی اجتماعی واقفین شهرستان اراک
، استاد راهنما: دکتر فرهاد امام جمعه ،
پایان‌نامه: - 1383 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: وقف،موقوفات ، واقف ، وقف ، فرهنگ ، موقوفات ، قشربندی ، واقفین


 
-آموزه های فرهنگ شناسی در قرآن کریم
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: صحیفه مبین » بهار و تابستان 1383  شماره34
کلیدواژه: فرهنگ ، عین گرایی ، فرهنگ شناسی ، ذهن گرایی ، رابطه ی خود و فرهنگ ، تحقیق در فرهنگ در مقابل تقلیدگرایی ، سنت پرستی ، نیاکان پرستی ، گذشته گرایی ، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی ، با ذکر آیات و شواهد قرآنی


-تحلیل جامعه شناختی از قرآن
نویسنده: دکتر فرهاد امام جمعه ،
مقاله نشریه: صحیفه مبین »   (پیاپی 24)، پاییز 1379  شماره7
 
-جنبه های فلکوریک سراهای بازار سنتی اراک
نویسنده: فرهاد امام جمعه پروین بختیاری بستاکی
منبع: فرهنگ مردم ایران زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۵
-بررسی جامعه شناختی صنعت گردشگری در استان کرمانشاه
نویسنده: فرهاد امام جمعه فرشته سلیمانی فروزان سلیمانی
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال پنجم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۲
-تبیین تغییرات و تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد با تاکید بر سال های 1345-1387
نویسنده: فرهاد امام جمعه سمیه کریمی زاده اردکانی
منبع: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (تحقیقات علوم اجتماعی ایران) سال اول تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳
کلید واژه ها
1.    مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده
2.    مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده جامعه شناسی زنان


-تحلیلی جامعه شناختی بر توسعه فرهنگی در قرآن (برداشتی از سوره ی آل عمران)
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: کتاب ماه ۱۳۸۷ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
•    علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
-الگوهای فرهنگی اسلامی شدن دانشگاه ها
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: دانشگاه اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
کلید واژه ها: فعالیت دینی و فرهنگی اسلامی شدن، الگوی جامعه شناختی
•    علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی بررسی چگونگی ایجاد «جامعه علمی» در حوزه علوم با تاکید بر علم بومی
-آموزه‏ های فرهنگ‏ شناسی در قرآن کریم
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: صحیفه مبین ۱۳۸۳ شماره ۳۳ و ۳۴
حوزه های تخصصی:
•    علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مباحث کلی علوم قرآن
-درنگی در هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران
نویسنده: فرهاد امام جمعه
منبع: راهبرد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
•    علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
-فرا تحلیل مطالعات آسیب شناسی‌ گرایش خانواده‌های تهرانی به شبکه‌های ماهواره‌ای تازه تاسیس فارسی زبان (درمنطقه1 ناحیه 3) تهران
نویسنده : پاکروان، امیر؛ آقاپور حصیری، سید مهدی؛ امام جمعه، فرهاد؛
مجله: مدیریت فرهنگی » پاییز و زمستان 1395 - شماره 33 و 34 ‏(13 صفحه - از 71 تا 83(
-مطالعه تطبیقی منش ملی اقوام کرد و لر در ایران معاصر
نویسنده : خسروانی، محبوبه؛ امام جمعه، فرهاد؛ خسروانی، عباس؛
مجله: مطالعات جامعه شناختی ایران » تابستان 1392 - شماره 9 ‏(14 صفحه - از 77 تا 90(
-تبیین جامعه شناختی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان های اجرایی جامعه شهری اراک
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛ اشتری، کیانا؛
مجله: پژوهش اجتماعی » تابستان 1392 - شماره 19 ‏(31 صفحه - از 13 تا 43
-تضادهای اجتماعی، روانی و فرهنگی نسل جوان با تحلیل جامعه شناختی از قرآن
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛
مجله: گلستان قرآن » آخر اردیبهشت 1384 - شماره 207 ‏(4 صفحه - از 14 تا 17
-تحلیل جامعه‌شناختی از قرآن با تأکید بر رهیافت علمی به نظام ارزشی اسلام
نویسنده : امام جمعه، فرهاد؛
مجله: صحیفه مبین » بهار و تابستان 1382 - شماره 29 و 30 ISC ‏(12 صفحه - از 7 تا 18


-

جامعه شناسی فرهنگی + توسعه + بینش ها و نظریه ها