نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
حمید
حمید آزادگان قمی
مربی کارشناسی
h-azadegan@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hazadegan/fa

مجید آل طه

کارشناسی
مجید آل طه
مربی کارشناسی
maltaha@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/maltaha/fa

هوشنگ اتابکی

کارشناسی
هوشنگ اتابکی
مربی کارشناسی
hatabaki@ia-rak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hatabaki/fa

عباس

عباس احمدی

دکتری
عباس احمدی
استادیار دکتری
ab-ahmadi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ab-ahmadi/fa

بابک اسدی

کارشناسی
بابک اسدی
دانشیار کارشناسی
basadi@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/basadi/fa

افشین

افشین اسمعیلی فر

کارشناسی ارشد
افشین اسمعیلی فر
مربی کارشناسی ارشد
a-esmaeilfar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-esmaeilifar/fa

ندا اکبری

کارشناسی
ندا اکبری
استادیار کارشناسی
- -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/nakbari/fa

داریوش اکبریان

کارشناسی
داریوش اکبریان
دانشیار کارشناسی
dakbarian@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/dakbarian/fa

قاسم اله وردی

کارشناسی
دانشکده علوم انسانی
قاسم اله وردی
مربی کارشناسی
- دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

محسن ایزدیار

کارشناسی
محسن ایزدیار
مربی کارشناسی
m-izadyar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-izadyar/fa

محمد ایزدیخواه

کارشناسی
محمد ایزدیخواه
دانشیار کارشناسی
m-izadikhah@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mizadkhah/fa

سجاد باقری

دکترای تخصصی
سجاد باقری
مربی دکترای تخصصی
s-bagheri@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-bagheri/fa

حسین بصیری

کارشناسی
حسین بصیری
مربی کارشناسی
hbasiri@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hbasiri/fa