نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
حمید
حمید آزادگان قمی
مربی کارشناسی
-
-

مجید آل طه

کارشناسی

بابک اسدی

کارشناسی
بابک اسدی
دانشیار کارشناسی
-
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/basadi/fa

ندا اکبری

کارشناسی
ندا اکبری
استادیار کارشناسی
-
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/nakbari/fa

قاسم اله وردی

کارشناسی
دانشکده علوم انسانی
قاسم اله وردی
مربی کارشناسی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

سجاد باقری

دکترای تخصصی
سجاد باقری
مربی دکترای تخصصی
-
-