نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰۳ مورد.
حمید

حمید آزادگان قمی

کارشناسی
پزشکی
حمید آزادگان قمی
مربی کارشناسی
h-azadegan@iau-arak.ac.ir پزشکی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hazadegan/fa

رضا آقاخانی

کارشناسی
فنی مهندسی
رضا آقاخانی
مربی کارشناسی
- فنی مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-aghakhani/fa

مجید آل طه

کارشناسی
علوم انسانی
مجید آل طه
مربی کارشناسی
maltaha@kashanu.ac.ir علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/maltaha/fa

هوشنگ اتابکی

کارشناسی
فنی مهندسی
هوشنگ اتابکی
مربی کارشناسی
hatabaki@ia-rak.ac.ir فنی مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hatabaki/fa

محمد احسانی فر

کارشناسی
فنی مهندسی
محمد احسانی فر
استادیار کارشناسی
- فنی مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ehsanifar/fa

عباس

عباس احمدی

دکتری
کشاورزی
عباس احمدی
استادیار دکتری
ab-ahmadi@iau-arak.ac.ir کشاورزی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ab-ahmadi/fa

افشین

افشین اسمعیلی فر

کارشناسی ارشد
کشاورزی
افشین اسمعیلی فر
مربی کارشناسی ارشد
a-esmaeilfar@iau-arak.ac.ir کشاورزی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-esmaeilifar/fa

ندا اکبری

کارشناسی
ندا اکبری
استادیار کارشناسی
- -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/nakbari/fa

عسگر

عسگر اکبری

دکترای تخصصی
عسگر اکبری
استادیار دکترای تخصصی
a-akbari@iau-arak.ac.ir -
۳۴۱۳۰۴۵۴

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-akbari/fa

جواد اکبری ترکستانی

کارشناسی
فنی مهندسی
جواد اکبری ترکستانی
دانشیار کارشناسی
- فنی مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-akbari/fa

داریوش اکبریان

کارشناسی
علوم پایه
داریوش اکبریان
دانشیار کارشناسی
dakbarian@kashanu.ac.ir علوم پایه
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/dakbarian/fa

قاسم اله وردی

کارشناسی
علوم انسانی
قاسم اله وردی
مربی کارشناسی
- علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

نفیسه اوسطی عراقی

کارشناسی
فنی مهندسی
نفیسه اوسطی عراقی
مربی کارشناسی
- فنی مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-osatieraghi/fa

محسن ایزدیار

کارشناسی
محسن ایزدیار
مربی کارشناسی
m-izadyar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-izadyar/fa

محمد ایزدیخواه

کارشناسی
علوم پایه
محمد ایزدیخواه
دانشیار کارشناسی
m-izadikhah@kashanu.ac.ir علوم پایه
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mizadkhah/fa

سجاد باقری

دکترای تخصصی
سجاد باقری
مربی دکترای تخصصی
s-bagheri@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-bagheri/fa

حسین بصیری

کارشناسی
حسین بصیری
مربی کارشناسی
hbasiri@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hbasiri/fa