نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵۵ مورد.
حمید

حمید آزادگان قمی

دکترای تخصصی
حمید آزادگان قمی
مربی دکترای تخصصی
-
۰۸۶۳۴۱۳۲۴۵۱

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hazadegan/fa

محمدحسین آسیابان طاهری

دانشکده علوم انسانی
علیرضا

علیرضا آقایی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی
علیرضا آقایی
مربی دکترای تخصصی
فنی و مهندسی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-aghaei/fa

گوگل اسکالر

مجید آل طه

کارشناسی ارشد
مجید آل طه
مربی کارشناسی ارشد
-
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/maltaha/fa

هوشنگ اتابکی

علوم پایه
عباس

عباس احمدی

دکتری
کشاورزی و منابع طبیعی
عباس احمدی
استادیار دکتری
کشاورزی و منابع طبیعی
۰۸۶۳۳۴۱۲۱۹۰

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ab-ahmadi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا اسعد

دکتری
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا اسعد
استادیار دکتری
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-asad/fa

سهراب

سهراب اسلامی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
سهراب اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-eslami/fa

گوگل اسکالر

پرستو اسلامی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
پرستو اسلامی
استادیار دکتری
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-eslami/fa

افشین

افشین اسمعیلی فر

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
افشین اسمعیلی فر
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۶۰

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-esmaeilifar/fa

گوگل اسکالر ایپرینت

ندا اکبری

علوم پایه
ندا اکبری
استادیار -
علوم پایه
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-akbari/fa

عسگر

عسگر اکبری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
عسگر اکبری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی
۳۴۱۳۰۴۵۴

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-akbari/fa

جواد

جواد اکبری ترکستانی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
جواد اکبری ترکستانی
دانشیار دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-akbari/fa

داریوش اکبریان

دکتری
علوم پایه
داریوش اکبریان
استادیار دکتری
علوم پایه
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/dakbarian/fa

قاسم

قاسم اله وردی بازنشسته

دانشکده علوم انسانی
قاسم اله وردی بازنشسته
مربی -
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

مهران

مهران امام بخش

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مهران امام بخش
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-emembakhsh/en

فرهاد

فرهاد امام جمعه

دکتری
دانشکده علوم انسانی
فرهاد امام جمعه
استادیار دکتری
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-emamjomeh/fa