فروغ اعظم سوفالی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی کرج
کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زبان انگلیسیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق حرفه ای:

1393-1387      رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1393-1387       مدیر امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1393-1387      عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1393-1387      رئیس شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1393-1387      رئیس شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1393-1387      رئیس شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1384-تاکنون      استاد راهنما ومشاور دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های زبان وادبیات و آموزش

                      زبان انگلیسی

 

1391              معاون کمیته علمی همایش استانی "تحکیم خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق"

         استانداری استان مرکزی                          

1389             رئیس کمیته علمی همایش ملی "دانشجو، نظم و امنیت" فرماندهی نیروی انتظامی

                    استان مرکزی

 

1389-تاکنون     عضو کمیته علمی داوران فصلنامه علمی- تخصصی پلیس استان مرکزی

1391             عضو کمیته علمی همایش ملی "آسیب ها و فرصت های تحریم های اقتصادی" دانشگاه

                    آزاد اسلامی اراک

                  

 

1391             داور مقالات انگلیسی در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1391-تاکنون    مسئول ارزیابی علمی مدرسین جهاد دانشگاهی در رشته زبان انگلیسی

1394-1389    عضو شورای پژوهشی فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی

 

1390             عضو شورای سیاستگذاری ومسئول کمیته بین المللی همایش بین المللی "نقش نظریه

                    پردازی در توسعه علوم انسانی" معاونت پژوهشی سازمان مرکزی و دانشگاه آزاد

                    اسلامی گرگان

1390        عضو شورای استراتژیک دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی- استان

                مرکزی

1390        مسئول کمیته اموربین الملل کنفرانس بین المللی "هزارمین سالگردآفرینش شاهنامه

               فردوسی"، معاونت پژوهشی سازمان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

1390      عضو مرکز حمایت از "امنیت مردم و حقوق شهروندان" استانداری استان مرکزی

1387      عضو کمیته مرکزی تهیه" اطلس فرهنگی استان مرکزی "، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان

              مرکزی

1387      عضو انجمن توریسم (گردشگری)در ایران و دیگر کشورها، سازمان گردشگری ومیراث

             فرهنگی استان مرکزی

 

1393-1387        نماینده دانشکاه آزاد اسلامی اراک در کمیته گردشگری استان مرکزی

1393-1385        عضو مرکز پژوهش زنان در دانشگاه آزاد اسلامی

1385                مسئول امور بین الملل سومین کنگره بین المللی "همکاری های دولت ، دانشگاه و

                       صنعت برای توسعه ملی" معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

1385               مسئول بخش بین الملل وعضو کمیته داوری مقالات هشتمین سمینار از سلسله     

                       سمینارهای سومین کنگره بین المللی" همکاری های دولت ، دانشگاه و صنعت برای

                       توسعه ملی" دانشگاه آزا اسلامی سیرجان

1384               مسئول امور بین الملل در سمینارهای مربوط به کنگره بین المللی " همکاری های دولت،

                      دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی" دانشکاه آزاد اسلامی اراک

 

1385              عضو انجمن زبان انگلیسی در ایران

1384-تاکنون     عضو کمیته علمی بررسی پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

                     دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1384                عضو شورای آموزشی گروه زبان انگلیسی دانشکاه آزاد اسلامی اراک 

1384-تاکنون       نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اراک در قرارداد منعقد شده با دانشگاه همبولت آلمان

1386-1383       عضو هیات مدیره مجموعه فرهنگی-هنری فرهنگسرای استان مرکزی

 

1393-1383        نماینده دانشکاه آزاد اسلامی اراک در اداره امور اتباع خارجی استان مرکزی

1381-1377        معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک(بخش خواهران)

1381-1379       عضو شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

1381-1379       عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1381-1377       رئیس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (بخش خواهران)

1376-تاکنون      عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1381-1376       رئیس دانشکده علوم انسانی (بخش خواهران) دانشگاه آزاد اسلامی اراک  

 

1379-1369       مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1368-تاکنون       تدریس دروس رشته های زبان و ادبیات انگلیسی ، مترچمی انگلیسی و دروس

                      تخصصی دیگررشته ها  

جوایز و امتیازات:

پژوهشگر نمونه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1386

استاد نمونه در رشته های علوم انسانی در سطح استان مرکزی درسال 1376

اخذ بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1372

دانشجوی ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1368