نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
حمید

حمید آزادگان قمی

مربی
علوم پزشکی - بهداشت
حمید آزادگان قمی
مربی دکترای تخصصی
۰۸۶۳۴۱۳۲۴۵۱ علوم پزشکی - بهداشت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hazadegan/fa

گوگل اسکالر

محمدحسین آسیابان طاهری

مربی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا

علیرضا آقایی

مربی
فنی و مهندسی
علیرضا آقایی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-aghaei/fa

گوگل اسکالر
مجید آل طه
مربی کارشناسی ارشد
- -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/maltaha/fa

هوشنگ اتابکی

استادیار
علوم پایه
محمد

محمد احسانی فر

استادیار
فنی و مهندسی
محمد احسانی فر
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ehsanifar/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس احمدی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
عباس احمدی
استادیار دکتری
۰۸۶۳۳۴۱۲۱۹۰ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ab-ahmadi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا اسعد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا اسعد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-asad/fa

سهراب

سهراب اسلامی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سهراب اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-eslami/fa

گوگل اسکالر

پرستو اسلامی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
پرستو اسلامی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-eslami/fa

افشین

افشین اسمعیلی فر

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
افشین اسمعیلی فر
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-esmaeilifar/fa

گوگل اسکالر ایپرینت

ندا اکبری

استادیار
علوم پایه
ندا اکبری
استادیار -
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-akbari/fa

عسگر

عسگر اکبری

استادیار
دانشکده علوم انسانی
عسگر اکبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۳۰۴۵۴ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-akbari/fa

جواد

جواد اکبری ترکستانی

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
جواد اکبری ترکستانی
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-akbari/fa

داریوش اکبریان

استادیار
علوم پایه
داریوش اکبریان
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/dakbarian/fa

قاسم

قاسم اله وردی بازنشسته

مربی
دانشکده علوم انسانی
قاسم اله وردی بازنشسته
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-alahverdi/fa

مهران

مهران امام بخش

مربی
دانشکده علوم انسانی
مهران امام بخش
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-emembakhsh/en

فرهاد

فرهاد امام جمعه

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فرهاد امام جمعه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-emamjomeh/fa