نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
علی

علی کسروی

مربی
علوم پایه

فریده کشاورز رضائی

استادیار
علوم پایه
فریده کشاورز رضائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fkeshavarz/fa

سمیرا کلانتری

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
سمیرا کلانتری
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-kalantary/fa

محمود

محمود کهنسال کفشگری

مربی
مدیریت - حسابداری
محمود کهنسال کفشگری
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-kohansal/fa

کاظم گرام

استادیار
دانشکده علوم انسانی
کاظم گرام
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-geram/fa

شیلا

شیلا گلدسته

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
شیلا گلدسته
استادیار دکتری
۳۴۱۲۴۳۷ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-goldaste/fa

Google Scholar

سید وحید لاجوردی

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سید وحید لاجوردی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-lajevardi/fa

سیدحمید

سیدحمید لاجوردی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
سیدحمید لاجوردی
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-lajevardi/fa

Google Scholar
علی

علی لعل بار

مربی
مدیریت - حسابداری
علی لعل بار
مربی دکتری
۰۸۶۳۴۱۳۰۵۶۲ مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-lalbar/fa

مرضیه لهراسبی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مرضیه لهراسبی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-lohrasbi/fa

محمدرضا محسنی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا محسنی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-mohseni/fa

حمید

حمید محسنی منفرد

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
حمید محسنی منفرد
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-mohsenimonfared/fa

Google Scholar Scopus Eprint
احمد

احمد محمدی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
احمد محمدی
استادیار دکتری
۰۸۶۳۳۶۷۰۰۱۰ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mohamadi/fa

مژگان محمدی نایینی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مژگان محمدی نایینی
مربی دکترای تخصصی
۳۳۶۷۶۷۸۳ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-naeeni/fa

عصمت محمدی نسب

استادیار
علوم پایه
عصمت محمدی نسب
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-mohammadinasab/fa

Google Scholar

عباس مختاری بازنشسته

استادیار
فنی و مهندسی
عباس مختاری بازنشسته
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mokhtari/fa