نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۲۶۹ مورد.
احمد

احمد محمدی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
احمد محمدی
استادیار دکتری
۰۸۶۳۳۶۷۰۰۱۰ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mohamadi/fa

مژگان محمدی نایینی

مربی
دانشکده علوم انسانی
مژگان محمدی نایینی
مربی دکترای تخصصی
۳۳۶۷۶۷۸۳ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-naeeni/fa

Google Scholar

عصمت محمدی نسب

استادیار
علوم پایه
عصمت محمدی نسب
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-mohammadinasab/fa

Google Scholar

عباس مختاری بازنشسته

استادیار
فنی و مهندسی
عباس مختاری بازنشسته
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mokhtari/fa

شهرو

شهرو مختاری

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
شهرو مختاری
استادیار دکتری
۳۴۱۲۴۳۷ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-mokhtari/fa

Google Scholar
داریوش

داریوش مختاری کجوری

استادیار
مدیریت - حسابداری
داریوش مختاری کجوری
استادیار کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۴۱۳۲۳۰۰ مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/d-mokhtarikajori/fa

حمید

حمید مدنی

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی
حمید مدنی
دانشیار فوق دكتری
۰۸۶۳۴۱۳۲۱۵۳ کشاورزی و منابع طبیعی

https://www.researchgate.net/lab/Hamid-Madani-Associate-Prof-Lab

Google Scholar Scopus Eprint
منیر

منیر مرادی

مربی
مدیریت - اقتصاد
منیر مرادی
مربی دکترای تخصصی
۰۸۶۳۲۲۲۵۰۴۳ مدیریت - اقتصاد

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-morady/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

مهدی مرادی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مهدی مرادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۵۴ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mmoradi/fa

اعظم مرجانی

دانشیار
علوم پایه
اعظم مرجانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۴۱۳۰۰۳۹ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-marjani/fa

Google Scholar

الهام مزینان

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
الهام مزینان
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-mazinan/fa

ژیلا مشهدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ژیلا مشهدی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-mashhadi/fa

حمید

حمید مشهدی میقانی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
حمید مشهدی میقانی
استادیار دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-mashhadi/fa

Google Scholar

معصومه مطلق

استادیار
دانشکده علوم انسانی
معصومه مطلق
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۱۹۴۳۲۷۵ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-motlagh/fa

Google Scholar
حسین

حسین مظاهری

استادیار
فنی و مهندسی
حسین مظاهری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۶۲ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-mazaheri/fa

Google Scholar

شادی مقدم

استادیار
علوم پزشکی - پرستاری
شادی مقدم
استادیار کارشناسی ارشد
- علوم پزشکی - پرستاری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-moghadam/fa

Google Scholar