نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲۶۹ مورد.

سمیرا ملکیان

مربی
علوم پزشکی - مامایی
سمیرا ملکیان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-malekian/fa

علی

علی منصوری

استادیار
علوم پایه
علی منصوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/amansouri/fa

کاظم

کاظم مهانپور

دانشیار
علوم پایه
کاظم مهانپور
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-mahanpoor/fa

Google Scholar

رضا مهدوی هزاوه

مربی
دانشکده علوم انسانی
رضا مهدوی هزاوه
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-mahdavi/fa

عباس مهرجو

استادیار
مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی
عباس مهرجو
استادیار -
- مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mehrgoo/fa

حبیب موسوی

مربی
مدیریت - اقتصاد
حبیب موسوی
مربی -
- مدیریت - اقتصاد

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-moosavi/fa

فاطمه موسوی میرک

مربی
دانشکده علوم انسانی
فاطمه موسوی میرک
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-moosavimirak/fa

نرگس مولایی

مربی
دانشکده علوم انسانی
نرگس مولایی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-molaei/fa

ابوالفضل مولایی نژاد

مربی
فنی و مهندسی
ابوالفضل مولایی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-molaei/fa

سیدمحمد

سیدمحمد میرحسینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
سیدمحمد میرحسینی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-mirhoseini/fa

Google Scholar Scopus ORCID

سید شهریار میرحکیمی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
سید شهریار میرحکیمی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-mirhakimi/fa

ایمان

ایمان میرزاده

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
ایمان میرزاده
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/i-mirzadeh/fa