نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۲۶۹ مورد.
بانو

بانو میرزایی

استاد
علوم پزشکی - پرستاری
بانو میرزایی
استاد کارشناسی ارشد
۳۳۱۲۱۰۶۷ علوم پزشکی - پرستاری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/b-mirzaei/fa

Google Scholar ORCID
محمدرضا

محمدرضا میرعلایی

مربی
فنی و مهندسی
محمدرضا میرعلایی
مربی دکتری
۰۳۱۳۲۲۰۸۹۳۰ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-miralaie/fa

کبری میرکمالی

مربی
دانشکده علوم انسانی
کبری میرکمالی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-mirkamali/fa

غلامرضا

غلامرضا نادری بروجردی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
غلامرضا نادری بروجردی
مربی دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-naderi/fa

مصطفی ناصحی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
مصطفی ناصحی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-nasehi/fa

فایزه ناطقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فایزه ناطقی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-nateghi/fa

سید مهدی

سید مهدی نبئی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
سید مهدی نبئی
مربی دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sm-nabaiee/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محسن

محسن نجارچی

دانشیار
فنی و مهندسی
محسن نجارچی
دانشیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-najarchi/fa

Google Scholar ORCID
نادره السادات

نادره السادات نجفی زاده

استادیار
مدیریت - مدیریت بازرگانی
نادره السادات نجفی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت بازرگانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/n-najafizadeh/fa

Google Scholar

سیدعباس نجفی زاده

استادیار
مدیریت - اقتصاد
سیدعباس نجفی زاده
استادیار -
- مدیریت - اقتصاد

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-najafizadeh/fa

ویدا نصرتی

مربی
دانشکده علوم انسانی
ویدا نصرتی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-nosrati/fa

علیرضا

علیرضا نظام آبادی

استادیار
فنی و مهندسی
سارا

سارا نظری

استادیار
فنی و مهندسی
سارا نظری
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-nazary/fa

Google Scholar

فرزاد نوابخش

مربی
دانشکده علوم انسانی
فرزاد نوابخش
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-navabakhsh/fa

ایرج نوری

استادیار