نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

فرهاد بطحایی

کارشناسی
فرهاد بطحایی
مربی کارشناسی
sfbathaee@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fbathaee/fa

امیر حسین

امیر حسین بقائی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
امیر حسین بقائی
استادیار دکتری
ambaghaie@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ambaghaie/fa

بهروز بهرامسری

کارشناسی ارشد

علی بهرامی

کارشناسی
علی بهرامی
مربی کارشناسی
a-bahrami@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-bahrami/fa

ساره بهشتی

کارشناسی
ساره بهشتی
مربی کارشناسی
s-beheshti@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-beheshti/fa

حسین پارسا مهر

کارشناسی
حسین پارسا مهر
مربی کارشناسی
h-parsam@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-parsam/fa

آناهیتا

آناهیتا پلوس

دکتری
دانشکده علوم انسانی
آناهیتا پلوس
استادیار دکتری
a-polous@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-polous/fa

ذبیح پیرانی

کارشناسی
ذبیح پیرانی
مربی کارشناسی
zpirani@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/zpirani/fa

مجید تاجداری

کارشناسی
مجید تاجداری
استادیار کارشناسی
m-tajdari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-tajdari/fa

مهدی تاجداری

کارشناسی
مهدی تاجداری
استاد کارشناسی
m-tajdary@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-tajdary/fa

حمید
حمید ترنج زر
استادیار دکتری
htorangzar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/htorangzar/fa

سارا تقی پور

کارشناسی
سارا تقی پور
مربی کارشناسی
s-taghip@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-taghip/fa

محمد صادق توسلی

کارشناسی
محمد صادق توسلی
مربی کارشناسی
ma-tavasoli@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ma-tavasoli/fa

محمدباقر توکلی

کارشناسی
محمدباقر توکلی
استادیار کارشناسی
ma-tavakoli@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ma-tavakoli/fa

رضا جعفرنیا
استادیار دکتری
rezajafarinia@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/rezajafarinia/fa

ملیحه جعفری

کارشناسی
ملیحه جعفری
مربی کارشناسی
m-jafari@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-jafari/fa

زهره جعفری

دکتری
زهره جعفری
استادیار دکتری
z-jafari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/zjafari/fa