نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

شاهرخ حکمت

کارشناسی
شاهرخ حکمت
مربی کارشناسی
sh-hekmat@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-hekmat/fa

عباسعلی حیدری
استادیار دکتری
aa-heidari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-heidari/fa

بهروز حیدری

کارشناسی
بهروز حیدری
مربی کارشناسی
b-heidari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/b-heidari/fa

شهاب
شهاب خاقانی
دانشیار دکتری
sh-khaghani@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-khaghani/fa#employment-data

احسان خراطی

کارشناسی
احسان خراطی
مربی کارشناسی
e-kharati@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-kharati/fa

زهرا داراب

کارشناسی
زهرا داراب
مربی کارشناسی
zdarab@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/zdarab/fa

سیامک

سیامک ذبیحی

کارشناسی ارشد
سیامک ذبیحی
مربی کارشناسی ارشد
szabihi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/szabihi/fa

الهه رجائیان
استادیار دکتری
e-rajaeian@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-rajaeian/fa

راضیه

راضیه رحیمی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
راضیه رحیمی
استادیار دکتری
r-rahimi@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-rahimi/fa

مجید رمضانی
استادیار دکتری
m-ramezani@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mramezani/fa

محمدرضا زمان احمدی
مربی کارشناسی
mr-zamanahmadi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-zamanahmadi/fa

مجید
مجید زنجیردار
دانشیار دکتری
m-zanjirdar@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mzanjirdar/fa

نورعلی
نورعلی ساجدی
دانشیار دکتری
n-sajedi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/na-sajedi/fa