نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
راضیه

راضیه رحیمی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
راضیه رحیمی
استادیار دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-rahimi/fa

ایرج

ایرج رضایی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
ایرج رضایی
مربی دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/i-rezaee/fa

ابتسام

ابتسام رضوی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ابتسام رضوی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-razavi/fa

مجید

مجید رمضانی

دانشیار
علوم پایه

اعظم رمضانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
اعظم رمضانی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-ramezani/fa

کتایون رهوری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
کتایون رهوری
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-rahvari/fa

رامین

رامین زارع

استادیار
علوم پزشکی - بهداشت
رامین زارع
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۵۰۷ علوم پزشکی - بهداشت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-zare/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

حسینعلی زرنگارپور

استادیار
علوم پایه

محمدرضا زمان احمدی بازنشسته

مربی
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا زمان احمدی بازنشسته
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-zamanahmadi/fa

فیروزه زنگنه مطلق

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فیروزه زنگنه مطلق
استادیار دکتری
۳۳۴۱۲۱۷۰ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-zanganeh/fa

گوگل اسکالر
ساسان

ساسان ساکی

استادیار
علوم پزشکی
ساسان ساکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پزشکی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-saki/fa

گوگل اسکالر
امیرحسین

امیرحسین سالمی

استادیار
فنی و مهندسی
امیرحسین سالمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ah-salemi/fa

گوگل اسکالر
علی

علی سبحانی

استادیار
مدیریت
علی سبحانی
استادیار کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۰۰ مدیریت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-sobhany/fa

محمدرضا سبحانی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا سبحانی
مربی دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-sobhani/fa

حسن

حسن سبیلان اردستانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حسن سبیلان اردستانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hs-ardestani/fa