نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
حسین

حسین سجادی

استادیار
علوم پایه
حسین سجادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-sajadi/fa

احمد

احمد سرلک

استادیار
مدیریت
احمد سرلک
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۳۲۲۸۰ مدیریت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-sarlak/fa

گوگل اسکالر
ابوالفضل

ابوالفضل سعیدی فر

استادیار
علوم پایه
ابوالفضل سعیدی فر
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-saeedifar/fa

محسن سلیمانی

مربی
فنی و مهندسی
محسن سلیمانی
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-soleimani/fa

فروغ اعظم سوفالی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فروغ اعظم سوفالی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fa-soufali/fa

فرانک سیدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
فرانک سیدی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-seidi/fa

هادی شفیعی

استادیار
علوم پایه
هادی شفیعی
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hshafiee/fa

فاطمه شفیعی

استادیار
علوم پایه
فاطمه شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۴۷۹۸ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fshafiee/fa

شیلا

شیلا شهیدی

دانشیار
فنی و مهندسی
شیلا شهیدی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۶۴۷۲۶۱۳ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-shahidi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

بهناز شیخ الاسلام

مربی
علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی
بهناز شیخ الاسلام
مربی کارشناسی ارشد
۳۴۱۳۲۸۲۵ علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/bsheikh/fa