نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
شاهین مبارک آبادی
مربی کارشناسی
shabadi@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/shmabadi/fa

احمد

احمد محمدی

دکتری
دانشکده علوم انسانی
احمد محمدی
استادیار دکتری
a-mohamadi@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mohamadi/fa

عصمت محمدی نسب

کارشناسی
عصمت محمدی نسب
استادیار کارشناسی
e-mohammadinasab@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/emohamadin/fa

عباس مختاری

کارشناسی
عباس مختاری
استادیار کارشناسی
a-mokhtari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-mokhtari/fa

شهرو
شهرو مختاری
استادیار دکتری
sh-mokhtari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-mokhtari/fa

حمید

حمید مدنی

دکتری
حمید مدنی
دانشیار دکتری
h-madani@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-madani/fa

اعظم مرجانی
استادیار دکتری
a-marjani@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-marjani/fa

حمید
حمید مشهدی میقانی
استادیار دکتری
h-mashhadi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-mashhadi/fa

حسین مظاهری

کارشناسی
حسین مظاهری
استادیار کارشناسی
h-mazaheri@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-mazaheri/fa

فرناز مغازه ای
استادیار دکتری
f-maghazeii@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fmaghaze/fa

حسین ملک حسینی

کارشناسی ارشد
حسین ملک حسینی
مربی کارشناسی ارشد
h-malek@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-malek/fa

پروانه منصوری

کارشناسی
پروانه منصوری
مربی کارشناسی
p-mansouri@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-mansouri/fa

علی منصوری

کارشناسی
علی منصوری
مربی کارشناسی
amansouri@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/amansouri/fa

حمیدرضا مهاجرانی
استادیار کارشناسی
hrmohajerani@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hrmohajerani/fa

مرتضی موسوی

کارشناسی
مرتضی موسوی
مربی کارشناسی
m-moosavi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-moosavi/fa

فاطمه موسوی میرک
مربی کارشناسی
f-moosavi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-moosavimirak/fa