نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۶۲ مورد.

عباس شیخان

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع
عباس شیخان
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-sheikhan/fa

علیرضا شیخی

مربی
فنی و مهندسی
علیرضا شیخی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-sheikhi/fa

محمد صادقی

دانشیار
علوم پایه
محمد صادقی
دانشیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-sadeghi/fa

سید سعادت اله صالحی ساداتی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
سید سعادت اله صالحی ساداتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۵۴ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-salehi/fa

عزت اله

عزت اله صداقت فر

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
عزت اله صداقت فر
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-sedaghatfar/fa

گوگل اسکالر ارکید
الهام

الهام صنعتگر

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
الهام صنعتگر
استادیار دکتری
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۱۵ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-sanatgar/fa

گوگل اسکالر

ابوالفضل صوفی

مربی
علوم پایه
محمد

محمد صیدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمد صیدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۱۲۵۹۹۱ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-seidi/fa

احسان اله

احسان اله ضیغمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
احسان اله ضیغمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/e-zeighami/fa

گوگل اسکالر

افسون طلائی زنجانی

مربی
علوم پزشکی - بهداشت
افسون طلائی زنجانی
مربی -
- علوم پزشکی - بهداشت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-talaei/fa

علی

علی عباسی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
علی عباسی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-abbasi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس