حسن فیض آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲ریاضی محضدانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریاضی محض، آنالیزدانشگاه صنعتی شریف تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴ریاضی محض، هندسه-توپولوژیدانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۷