فرشید خجسته

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی محض- آنالیزعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۱۲